Stowarzyszenie CREO zajmuje się promowaniem idei wolontariatu. W ramach swoich działań prowadzi  projekty edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży. W swojej ofercie ma również projekt skierowany dla Seniorów. Dzięki międzypokoleniowym działaniom stara się zachęcać dzieci, młodzież oraz dorosłych do pomagania innym.

CREO realizuje swoją misję poprzez dwa projekty edukacyjne oraz projekt skierowany do Seniorów:

1) PROGRAM EDUKACYJNY WIELKODUCHY:

WIELKODUCHY - program rozwoju wolontariatu w szkołach podstawowych

Projekt odpowiada na problem ograniczonej aktywności społecznej u najmłodszych uczniów. Jego głównym założeniem jest zwiększenie aktywności obywatelskiej 600 uczniów i uczennic z 30 szkół podstawowych z Wielkopolski i zaangażowanie ich w pracę wolontariacką. W szkołach przy wsparciu projektodawcy uruchomione zostaną Szkolne Kluby Wielkoducha a do ich prowadzenia przeszkolony zostanie nauczyciel. Efektem współpracy będzie wspólne przygotowanie inicjatyw społecznych na rzecz środowiska lokalnego. Naszym partnerem przy realizacji projektu jest Fundacja PODAJ DALEJ z Konina. Działania w ramach projektu będziemy realizować do 31 grudnia 2015 roku.

Nasz projekt zyskał uznanie w oczach ekspertów programu Obywatele dla demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG). W Polsce program wdrażany jest przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, która zajmuje się projektami tematycznymi dotyczącymi dzieci i młodzieży. Więcej o programie Obywatele dla Demokracji można dowiedzieć się ze strony internetowej: www.ngofund.org.pl

Projekt jest kontynuacją i rozszerzeniem działań z poprzedniego projektu: „WIELKODUCHY. Zwiększenie aktywności społecznej i budowanie odpowiedzialności obywatelskiej najmłodszych uczniów”, który realizowany był od 1 lutego 2013 roku do 31 stycznia 2014 roku przy wsparciu Funduszy Szwajcarskich. Jego głównym założeniem było pobudzenie aktywności społecznej i kreowanie postaw obywatelskich wśród 200 uczniów i uczennic z klas 1-3 szkół podstawowych z terenu Poznania i okolic. Po przez podjęte w ramach projektu działania propagowaliśmy prospołeczne postawy wśród uczniów, w tym rozwój wolontariatu w szkołach i kreowanie współpracy między szkołami a lokalnymi instytucjami społecznymi.

Strona internetowa dedykowana programowi edukacyjnemu WIELKODUCHY: www.wielkoduchy.pl


Poprzez fundusze norweskie i fundusze EOG Norwegia przyczynia się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami benefi cjentami w Europie. Norwegia blisko współpracuje z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009–2014 wsparcie udzielone przez Norwegię wynosi 1,7 miliarda euro. Środki te są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i akademickich oraz sektora publicznego i prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Dzięki nim ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z Norwegii, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 roku

 

2) PROGRAM EDUKACYJNY WOLONTARIAT Z KLASĄ:

Projekt "WOLONTARIAT Z KLASĄ" powstał w odpowiedzi na problem związany z ograniczoną aktywnością społeczną wśród nastolatków. Gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych to uczniowie, dla których okres dojrzewania jest bardzo burzliwy, jest to czas poszukiwania pomysłu na siebie i własną tożsamość. Dzięki naszemu projektowi będą mogli przekonać się, jak wiele można zyskać pomagając innym oraz jak wiele dobrego można zdziałać pracując w grupie. Dzięki merytorycznie przygotowanym zajęciom młodzież zostanie uwrażliwiona na potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych. Praktyczne ćwiczenia na symulatorze starości oraz wózku inwalidzkim zwrócą uwagę młodych ludzi na przeszkody, z którymi codziennie borykają się seniorzy oraz osoby niepełnosprawne.

Projekt będzie realizowany w 20 szkołach ponadgimnazjalnych z Wielkopolski w terminie od 1 sierpnia 2016 do 30 czerwca 2017 roku.

Projekt "Wolontariat z klasą" jest kontynuacją działań z poprzednich edycji - projektu: "WOLONTARIAT Z KLASĄ - budowanie szkolnych klubów wolontariatu (SKW) szansą na zwiększenie aktywności obywatelskiej młodzieży z Poznania i pow. poznańskiego" oraz "Wolontariat z klasą - program rozwoju aktywności społecznej gimnazjalistów. Okres ich realizacji przypadał na lata 2013 - 2016. Projekty zostały wsparte w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami UE oraz ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG). 

Strona internetowa dedykowana programowi edukacyjnemu WOLONTARIAT Z KLASĄ: www.wolontariat.poznan.pl

 

3) PROJEKT KLUB STARSZAKA SKIEROWANY DO SENIORÓW

Klub Starszaków to miejsce dla seniorów, którzy chcą włączyć się w działania wolontariackie, spędzić wspólnie czas na warsztatach i razem tworzyć Biuletyn Seniora.

W ramach Klubu Starszaki proponujemy:

  • szkolenia dla wolontariuszy;
  • działania wolontariackie na rzecz innych organizacji (praca z dziećmi, ze zwierzętami itp.);
  • wsparcie ogólnopolskiej akcji charytatywnej „WIELKODUCHY”, z której sprzedaż maskotek przygotowanych przez wolontariuszy i dzieci zasili wybraną instytucję pomagającą innym;
  • dzielenie się z najmłodszymi doświadczeniami z dzieciństwa Seniorów – przygotowanie opisu zapomnianych zabaw i aktywności;
  • redagowanie Biuletynu Seniora;
  • przygotowanie wydarzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora.

Projekt "Klub Starszaka" jest realizowany dzięki Rządowemu Programowi na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.